Mikrohøjskolen
FOTO-Galleri
Fotoprojekter & masterclasses
Højskoleaftener
Gæstelærere
Baggrund
Lederteam

 

Baggrund


I sommeren 2008 deltog Lisbet Marschner og Finn Thrane i en række møder om oplevelsesøkonomi og ledelsesstrategi på herregården Hverringe. Deres egne tanker om at omskabe den gamle skovfogedbolig på Hverringevej 177 til en slags højskole fik dermed yderligere næring, og beslutningen om at sætte handling bag de bedste af ideerne, der havde været til debat, rykkede nærmere.

Overvejelserne førte i efterårets løb til udformningen af et idekatalog, der i november måned kunne indskrives i en ansøgning om projektstøtte til ”Kerteminde LAG”. LAG (som står for forkortelsen Lokal Aktions Gruppe) anfører i sin brochure, at ”LAG har til opgave at støtte lokale initiativer og projekter i hele kommunen med midler fra den danske stat og EU”, og at ”formålet er at give befolkningen bedre muligheder for at leve i og af landdistrikterne” og dertil ”skabe nye arbejdspladser og forbedre levevilkårene i Kerteminde Kommune”. Det vil føre for vidt at gengive hele ansøgningen af 28/11 2008, men nedenstående citeres den kortfattede begrundelse for initiativet til Mikrohøjskolen JANUS.

Formål: ”En mangesidig undervisnings-, kursus- og konsulentvirksomhed. Formidling om bæredygtighed via besøgendes ophold og fordybelse på et sted, der for mange vil have refugiets karakter. JANUS rummer en lille gæstefløj til overnatning for gæstelærere og artists in residence. Mikro-højskolen holder til i et tidligere skovfogedhus under godset Hverringe og ligger i en fuglerig lysning omkranset af skov, 5 km fra Kerteminde by. Undervisning, foredrag, kurser og workshops vil, alt efter arrangementets karakter, relatere sig til fagområderne natur, kunst, kultur, litteratur, fotografi og psykologi. Børn og unge vil løbende indgå som målgruppe og "playmates", når gæstelærerne (fotografer, forfattere eller forskere) kan indgå i et perspektiverende samarbejde med fx Johs. Larsen Museet eller historiefortæller og antropolog Anette Jahn, Måle. Ud fra samme idegrundlag søger vi på sigt samarbejde med Fjord & Bælt Centret.”


Den udvidede projekt-beskrivelse, vedlagt ansøgningen til LAG/Kertemine, 28/11 2008, redig. marts 09

JANUS. Mikro-højskolen for udsyn og indsigt

Projektledere:
Lisbet Marschner (kunsthistoriker, psykoterapeut)
og Finn Thrane (fotohistoriker, skribent)


ET KURSUSCENTER MED HØJSKOLEKARAKTER:
Kan man både blæse og have mel i munden? Tja.. Et kursuscenter er for specialister, og en højskole er for generalister. Kan de to ting kombineres? Ja, det påstår vi. JANUS er for alle, der gerne vil forbinde managementteorier og omstillingsparathed med selvindsigt og empati og i den moderne verdens stræben efter konsum og ydre succes har brug for at genfinde sig selv og sit forhold til naturen.
Mikro-højskolen JANUS holder til i et tidligere skovfogedhus på Hverringevej 177. Huset ligger i en lysning, omkranset af skov, knap 5 km nordøst for Kerteminde på halvøen Hindsholm. Det hører som sådan til Viby sogn og det storslåede herregårdslandskab omkring godset Hverringe. I årene som leder af Museet for Fotokunst, Brandts, har Finn Thrane (hereft. FT) ofte inviteret udenlandske kunstnere på besøg i den gamle skovfogedbolig og bemærket, at opholdet i skoven gjorde noget ved dem. Roen indfandt sig, samtalen blev dybere, sindet modtageligt.
Denne egenskab ved huset og dets beliggenhed har ført til ønsket om at forvandle Hverringevej 177 til en flersidig konsulent- og kursusvirksomhed, hvorfra der kan udgå invitationer til forskellige typer arrangementer af højskolemæssig karakter, fx foredrag, workshops eller motiverede udflugter. Men opholdet kan også tilrettelægges som flerdages kurser, masterclasses eller lign. Eller det kan være et individuelt møde med karakter af faglig eller personlig rådgivning. Fælles er, at beliggenheden i skoven giver vægt til en overordnet filosofi om bæredygtighed i alle sammenhænge. Titlen, JANUS. Mikro-højskolen for udsyn og indsigt, forsøger at omfatte både det historisk tilbageskuende og det nutidigt fremadrettede med hjælp fra fagområderne natur, kunst, kultur, litteratur, fotografi og psykologi.
Besøgende kunstnere og gæstelærere indkvarteres i JANUS’ vinkelfløj, som er under renovering til samme formål. Ombygningen forestås af Hverringe Gods. Kontor og fælles opholdsrum med mødefaciliteter indrettes i hovedbygningen, hvor LM og FT i øvrigt bor og arbejder i forbindelse med forberedelse og kursusperioder.

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET:
Baggrunden for initiativet er en voksende erkendelse af det generelle behov for en anderledes tænkning, der har klimaforandringerne som en af sine forudsætninger. Ingen går fri. Respekten for mennesket som uadskillelig part af naturen står centralt. Det indebærer genindsættelsen af en delvis glemt værdi-kodeks i samfundsudviklingen, fx respekten for langsomhed og fordybelse. Lykkeligvis er en sådan nødvendig nytænkning allerede delvist igangsat gennem arbejdet på en omdefinering af indtægtsgrundlaget for boligens ejer og nabo: det 1600 hektar store gods, Hverringe v/Niels Iuel Reventlow. Inspirerende samtaler med greven har vist, at han ønsker at supplere det grønne regnskabs gode intentioner med initiativer, der åbner for nye bæredygtige produktionsmetoder indenfor herregårdens primære eksistensgrundlag, skovbrug og agerdyrkning, men som også introducerer nye tiltag indenfor oplevelsesøkonomien med bud til den helårs-orienterede kultur-turisme.

DEN ALMENE MÅLGRUPPE:
Den generelle målgruppe er folk, der ejer nysgerrighed nok til at regne med at udvikle sig hele livet og med sig selv ved, at stedets landlige ro befordrer denne proces. Specificeret kan målgruppen deles i to hoved-kategorier: de givende (A) og de modtagende (B), idet A er de kunstnere/forfattere/psykologer/fotografer, der for en periode knyttes til JANUS som gæstelærere, mens B er de elever/kursister/fotografer/ledere, der for en periode slår sig ned i det smukke kystnære område under Bøgebjerg Strand Camping eller lader sig indkvartere på hyggelige lokale Bed- and Breakfast-værelser og kommer til JANUS/Bøgebjerg for at modtage inspiration eller en undervisning, der kan forny deres faglighed.
Kort sagt: JANUS er en skole for voksne, der gennem et kursus’ midlertidige fællesskab og den tilstræbte sammensmeltning af kunst, erhverv og eksistens, er parat til at rykke sig så meget, at kursisterne glemmer sig selv i det større perspektiv. Hvorved de paradoksalt nok selv vokser: får livsmod og selvtillid og overskud til at involvere sig udadtil i fællesskabet.

LEDERKURSER:
En særlig målgruppe er de ledere, der ønsker at udvide deres traditionelle lederuddannelse med en refleksions- og læreproces. Forandringsledelse er som bekendt afhængig af lederens tænkning og åbenhed. Abstrakte diskussioner om mål og midler kan være interessante nok, men de efterlader sig sjældent varige spor. Et refleksions-fællesskab, hvor man går fra teoretiske overvejelser til indbyrdes meningsudveksling og anvender summen af gruppens erfaringer, stikker dybere, fordi man samtidig bevidstgør alle de underliggende temaer og spørgsmål, som ellers let fortrænges. Områdets ro og skønhed er som skabt til at befordre denne vækst i erkendelse.
Lederkurser, som LM tidligere har afholdt i Italien, vil i nogle tilfælde blive afholdt under disse mere hjemlige himmelstrøg.

KUNSTNERISK VEJLEDNING FOR FOTOGRAFER
En vigtig niche i JANUS’ program er tilbuddet til fotografer, der er på vej med en bog eller en udstilling eller som bare er gået lidt i stå. Tvivlen kan ramme både professionelle og amatører - dur det her? Hvordan kommer jeg i gang? Eller hvordan kommer jeg videre? FT har rådgivet fotografer i mere end ti lande, både begyndere og viderekomne, og givet fødselshjælp til en god snes bogprojekter både herhjemme og i udlandet. Nu står han til rådighed for fotografer og kunstnere, der søger en vej frem og som mailer eller ringer for at aftale en uforstyrret samtale. Tag billederne under armen og kør til JANUS, Hverringevej 177, Viby pr. Kerteminde. Pris: kr. 700,- for 1- 1½ time. info@finnthrane.dk , tlf. 6532 1828.

EN BUKET AF PROJEKTETS ØVRIGE AKTIVITETER:
JANUS. En mikro-højskole for udsyn og indsigt har valgt sit navn, fordi den i det daglige skal drives af blot to personer, som også indtager værtsfunktionen for de logerende gæstelærere. Relevansen i forhold til de annoncerede fagområder, natur, kunst, kultur, litteratur, psykologi og fotografi, varetages til dels igennem samlinger, som allerede befinder sig i huset: små raritets-samlinger af naturhistorisk og arkæologisk art, men også en litterær, psykologisk, foto- og kunstrelateret bogsamling, samt endelig en international samling af original moderne fotokunst. Disse små stationære samlinger vil på forskellig måde kunne aktiveres i forbindelse med undervisningen, men vil i det daglige snarest være et igangsættende spirituelt eller humorbåret underlag for projektets øvrige aktiviteter.
Kurserne kan i udspringet være ganske forskellige. I LMs regi og med psykologien som basis og drivkraft vil højskole-samværet normalt sigte mod opnåelsen af et rigere liv med større selvindsigt og øget nærvær i forhold til andre. Undervisningen kan foregå i foredragsform eller som workshops og vil i udstrakt grad benytte sig af deltagernes egne erfaringer og drømme. Men kurserne kan også tilrettelægges for særlige samfundsgrupper, fx direktører, chefer eller mellemledere, der gennem større selverkendelse kan udvikle bedre lederskab.
Arbejdet med den personlige udvikling vil overalt være en rød tråd i højskolens kurser, også i de, der ligger i FTs regi og har fotografien eller litteraturen som afsæt. Normalt vil disse aktiviteter have en markant forankring i Hverringe og Hindsholm, idet en del gæstelærere bliver inviteret med det direkte formål at forholde sig til den omgivende natur. De kan blive bedt om at gå tolkende til værks og i lyriske eller dokumentære billed-essays lægge deres holdninger for dagen til landskab, arkitektur, afgrøder, skovbrug, kultur-turisme eller andre bæredygtigheds-initiativer, som deres kamera kan registrere. Denne del af netværket vil først og fremmest bestå af professionelle fotografer, der er besat af lysten til en form for dialogisk fotografi og ejer evnen til at gøre den seværdig i form af udstilling, avisomtale eller bogværk. Men det kan også være biologer, forfattere eller filosoffter, der kan og vil bidrage med ord – som foredrag, i kronikkens form, som essay, ja sågar som lyrik. Et stadigt endemål er, at også egnens befolkning inddrages og tager del.
Enkelte af de ovennævnte fotografer, danske som udenlandske, vil blive bedt om at forestå ”masterclasses”, dvs. arrangementer, hvor de gennem foredrag og én til flere dages workshops kan udvikle og inspirere yngre professionelle fotografer, som inviteres til at møde deres forbillede.
Endnu tre vigtige aspekter af projektets aktiviteter bør nævnes: 1) den spændende mulighed af at gå tværfagligt til værks og – med brug af Lisbet Marschners ekspertice – flette supervision, drømmearbejde eller arketyper ind i fotografernes opgaver og tænkning og herved gøre det usynlige synligt; og 2) tilrettelægge undervisningforløb, hvor mindre grupper af lokale skolebørn kan opleve at blive sat i gang af en naturkyndig fotograf, der i samarbejde med fx formidlingstjenesten på Johs. Larsen Museet kan træne børnene i at forbinde natur, kunst og landskab. Eller 3) fotografen kan, i samarbejde med antropolog og historiefortæller Anette Jahn, tage børnene med til en eller flere af de mytebærende områder i det hindsholmske landskab og - med engangskameraer i hånden - guide dem i tilrettelæggelsen af små fortællende forløb.

HØJSKOLEDAGE OG UDSTILLINGER:
Mikrohøjskolen vil fra tid til anden lægge hus til såkaldte ”højskoledage”, hvor alle interesserede er velkomne. Stedet og begivenheden (hvad enten det foregår i udsigtsrestauranten ved Bøgebjerg eller i Mikrohøjskolens egne lokaler) vil blive annonceret i god tid forud. Også aften-arrangementer med fremragende lokale kræfter (som fortælleren Anette Jahn eller kammer-jazz ved sangerinden Vini Kjærsgaard Iuel) kan komme på tale.
Det ligger også i planerne at gøre resultatet af de gæstende fotografers og essayisters besøg tilgængelige for alle i form af tematiske udstillinger. Disse udstillinger tænkes akkompagneret af små fotografiske kvalitets-udgivelser med dokumentation af det sete – forventelig én bog om året, som kan sælges hos den lokale boghandler samt naturligvis over disken på Johs. Larsen Museet eller Toldboden, alt efter stedet for udstillingernes afvikling.
Den romerske gud, Janus, havde to ansigter: et fremadvendt og et tilbageskuende. Sådan også på Mikrohøjskolen JANUS, hvor fordybelse og fornyelse bliver to sider af samme sag. Mulighederne er mange, og de kan bindes sammen af os, der leder. Men de kan også opspores og sættes sammen af jer, som vælger at komme her.

VELKOMMEN!

JANUS, 2. marts 2009, Lisbet Marschner og Finn Thrane
   

Mikrohøjskolen for udsyn og indsigt
Hverringevej 177, Viby
DK-5300 Kerteminde
Finn Thrane
Telefon: +45-6532 1828
E-mail: info@finnthrane.dk
Web: www.finnthrane.dk
Lisbet Marschner
Telefon: +45-8657 7370
E-mail: lisbetmarschner@hotmail.com
Web: www.lisbetmarschner.dk